Petiții și adresări

Petiții

Prin petiţie, în sensul Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax, transmisă în formă electronică sau depusă verbal.

Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele și domiciliul.

Petiția poate fi depusă:

  • electronic, fiind expediată prin poșta electronică (cu semnătura electronică, Legea privind semnătura electronică și documentul electronic http://lex.justice.md/md/311759/ ) la adresa office@112.md;
  • prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei” la adresa: or. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 32, mun.Chișinău, MD – 2004;
  • la sediul central al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru preluarea apelurilor de urgență 112” la adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 58/C;
  • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • denumirea autorității publice;
  • obiectul petiției și motivarea acesteia;
  • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit;

În cazul adresării cu petiții în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic, inclusiv semnătura electronică. Mărimea textului petiției nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informației și să solicite informații suplimentare. La prezentarea și examinarea adresărilor electronice este asigurată confidențialitatea datelor personale și a informației comunicate.

În cazul în care nu dispuneți de o semnătură electronică, vă recomandăm să expediați prin poștă un demers sau o petiție pe suport de hârtie.

Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile ce nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.

Examinarea petiţiilor cetăţenilor adresate Instituției Publice “Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112” se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, şi altor acte normative.

Adresările ce nu vor corespunde cerințelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrative al Republicii Moldova, nr. 116/2018 nu vor fi examinate.

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Pentru mai multe detalii privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

Codul administratitiv al Republicii Moldova http://lex.justice.md/md/376815%20/

Legea privind accesul la informație   http://lex.justice.md/md/311759/

Legea privind semnătura electronică și documentul electronic http://lex.justice.md/md/353612/

Solicitare de informații apel de urgență

Persoana care a efectuat apel/apeluri de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112 poate solicita, personal sau prin reprezentant, eliberarea informațiilor (date sau înregistrări) din Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului 112 privind apelul/apelurile de urgență efectuate.

Conform prevederilor Legii 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă au obligaţia să asigure securitatea şi confidenţialitatea datelor din cadrul Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112, în conformitate cu cerinţele privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale.

Astfel, pentru a solicita informații cu privire la apelurile de urgenţă înregistrate în Sistemul informaţional automatizat al Serviciului 112, este necesar de completat o cerere (vezi mai jos modelul-formular cerere) la care se anexează o copie după buletinul de identitate al solicitantului.

În cazul în care datele sunt solicitate de către reprezentantul persoanei vizate, se anexează la cerere o copie a Procurii notariale/Împuternicirii avocaţiale, după caz, însoţită de o copie după buletinul de identitate a persoanei vizate.

În cazul în care nu este utilizat acest model, cererea privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal trebuie să conțină, cel puțin, următoarele informații: datele de identificare ale persoanei care întocmește cererea, fie ea persoana vizată sau reprezentant legal al acesteia (nume, prenume, domiciliu); calitatea persoanei care întocmește cererea; obiectul cererii, respectiv descrierea completă a informațiilor solicitate; datele de corespondență (adresă de corespondență/adresă de e-mail) necesare în vederea transmiterii răspunsului; data întocmirii;  semnătura persoanei care a întocmit cererea, respectiv dovada identității/calității acesteia (copie după buletinul de identitate, împuternicire)

Modalitatea de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare.

Modalitatea de transmitere:
– prin poștă la adresa: or. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 32, MD – 2004.
– la sediul central al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru preluarea apelurilor de urgență 112” la adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 58/C;
– electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa office@112.md (cu semnătura electronică, Legea privind semnătura electronică și documentul electronic http://lex.justice.md/md/311759/)

Mai jos puteți descărca un model – formular (în limba română/rusă) de ridicare a informației din Sistemul Informațional Automatizat al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”:

model solicitare informatie RO

model solicitare informatie RU